بخش مرکزی

بخش مرکزی
آق آباد 15
باغلی ماراما 2
سلطانعلی 22
فجر 385