شهرستان املش

شهرستان املش

شهرستان املش
بخش رانکوه
سمام 2
شبخوس لات 1
کجید 0
بخش مرکزی
املش جنوبی 24
املش شمالی 17