شهرستان رشت

شهرستان رشت
بخش خشکبیجار
حاجی بکنده خشکبیجار 3
نوشرخشکبیجار 38
بخش خمام
چاپارخانه 10
چوکام 7
بخش سنگر
اسلام آباد 7
سراوان 6
سنگر 7
بخش کوچصفهان
بلسبنه 2
کنارسر 8
لولمان 57
بخش لشت نشاء
جیرهنده لشت نشاء 1
علی آباد زیباکنار 11
گفشه لشت نشاء 3
بخش مرکزی
حومه 9
لاکان 32
پسیخان 3
پیر بازار 5
رشت 762