شهرستان رودبار

شهرستان رودبار
بخش خورگام
خورگام 4
دلفک 0
بخش رحمت آباد و بلوکات
بلوکات 9
دشتویل 6
رحمت آباد 5
بخش عمارلو
جیرنده 2
کلیشم 8
بخش مرکزی
رستم آباد جنوبی 13
رستم آباد شمالی 8
کلشتر 18