شهرستان رودسر

شهرستان رودسر
بخش رحیم آباد
اشکورسفلی 8
اشکورعلیا وسیارستاق ییلاق 9
رحیم آباد 10
شوئیل 7
بخش کلاچای
بی بالان 5
ماچیان 3
بخش مرکزی
رضامحله 10
چینی جان 85
بخش چابکسر
اوشیان 5
سیاهکلرود 6