شهرستان شفت

شهرستان شفت
بخش احمدسر گوراب
احمدسر گوراب 4
چوبر 1
بخش مرکزی
جیرده 11
ملاسرا 11