شهرستان شفت

شهرستان شفت
بخش احمدسر گوراب
احمدسر گوراب
چوبر
بخش مرکزی
جیرده
ملاسرا