شهرستان صومعه سرا

شهرستان صومعه سرا
بخش تولم
تولم 6
هندخاله 1
بخش مرکزی
ضیابر 5
طاهرگوراب 3
کسماء 59
بخش میرزاکوچک جنگلی
گوراب زرمیخ 0