شهرستان طوالش

شهرستان طوالش
بخش اسالم
اسالم 5
خاله سرا 8
خرجگیل 2
بخش حویق
حویق 9
چوبر 6
بخش کرگان رود
خطبه سرا 4
لیسار 1
بخش مرکزی
ساحلی جوکندان 8
طولارود 12
کوهستانی طالش 1