شهرستان لاهیجان

شهرستان لاهیجان

شهرستان لاهیجان
بخش رودبنه
دهستان رودبنه 14
دهستان شیرجوپشت 23
بخش مرکزی
دهستان آهندان 1
دهستان بازکیاگوراب 5
دهستان لفمجان 3
دهستان لیالستان 14
دهستان لیل 26
لاهیجان 422