شهرستان لنگرود

شهرستان لنگرود
بخش اطاقور
اطاقور 2
لات لیل 1
بخش کومله
دریاسر 12
مریدان 0
بخش مرکزی
دیوشل 8
چاف 18
گل سفید 2
لنگرود 139