شهرستان اردکان

شهرستان اردکان
بخش خرانق
رباطات 7
زرین 0
بخش عقدا
عقدا 12
نارستان 3
بخش مرکزی
محمدیه 122