شهرستان تفت

شهرستان تفت
بخش مرکزی
دهشیر 2
شیرکوه 4
علی آباد 2
نصرآباد 3
پیشکوه 23
بخش نیر
بنادکوک 0
زردین 0
سخوید 4
بخش گاریزات
کهدوئیه 0
گاریزات 116