شهرستان تفت

شهرستان تفت
بخش مرکزی
دهشیر
شیرکوه
علی آباد
نصرآباد
پیشکوه
بخش نیر
بنادکوک
زردین
سخوید
بخش گاریزات
کهدوئیه
گاریزات