بخش مرکزی

بخش مرکزی
ارنان 5
بهادران 14
تنگ چنار 3
خورمیز 41
میانکوه 2