شهرستان بستک

شهرستان بستک
بخش جناح
جناح 2
فرامرزان 39
بخش کوخردهرنگ
کوخرد 0
هرنگ 0
بخش مرکزی
ده تل 0
فتویه 5
گوده 0