شهرستان بندرعباس

شهرستان بندرعباس
بخش تخت
شمیل 13
بخش فین
فین 3
گهره 4
بخش قلعه قاضی
دهنو 3
قلعه قاضی 6
بخش مرکزی
ایسین 19
تازیان 11
سرخون 8
سیاهو 0
گچین 5
بندرعباس