شهرستان بندر لنگه

شهرستان بندر لنگه
بخش شیبکوه
بندرچارک 3
مقام 2
بخش مرکزی
حومه 22
مغویه 42
بخش مهران
مهران 1
بخش کیش
لاوان 3
کیش 213