شهرستان جاسک

شهرستان جاسک

شهرستان جاسک
بخش لیردوف
سورک 0
پی وشک 2
بخش مرکزی
جاسک 5
گابریک 2
گنگان 1