شهرستان رودان

شهرستان رودان
بخش بیکاه
برنطین 12
بیکاه 5
بخش جغین
جغین شمالی 0
بخش رودخانه
رودخانه 1
مسافرآباد 0
بخش مرکزی
آب نما 6
راهدار 1
فاریاب 11