شهرستان قشم

شهرستان قشم
بخش شهاب
دولاب 1
سوزا 7
صلخ 2
لارک 1
هنگام 1
بخش مرکزی
حومه 188
رمکان 22
بخش هرمز 2