شهرستان میناب

شهرستان میناب
بخش بندزرک
بندزرک 16
کرگان 5
بخش توکهور
چراغ آباد 0
بخش سندرک
بن در 0
درپهن 0
سندرک 0
بخش مرکزی
تیاب 2
حومه 19
کریان 0
گوربند 4