شهرستان پارسیان

شهرستان پارسیان

شهرستان پارسیان
بخش کوشکنار
بهدشت 0
کوشکنار 2
بخش مرکزی
بوچیر 0
مهرگان 5