بخش مرکزی

بخش مرکزی
حسن آباد 4
حومه جنوبی 20
حومه شمالی 12
شیان 12