بخش مرکزی

بخش مرکزی
حیقوق نبی 80
خرم رود 1
سیدشهاب 2
کرزان رود 5