جاده مله کرمینه

جاده مله کرمینه

Straßentyp
Kreisstraße
Beyond dummy