شهرستان جوانرود

شهرستان جوانرود

شهرستان جوانرود
بخش کلاشی
شروینه
کلاشی
بخش مرکزی
بازان
پلنگانه