شهرستان دالاهو

شهرستان دالاهو

شهرستان دالاهو
بخش مرکزی
بان زرده 9
بیونیج 0
حومه کرند 13
بخش گهواره
قلخانی 2
گورانی 2