بخش مرکزی

بخش مرکزی
بان زرده 9
بیونیج 0
حومه کرند 13