شهرستان رزن

شهرستان رزن
بخش سردرود
بغراطی
سردرودسفلی
سردرودعلیا
بخش قروه در جزین
درجزین سفلی
درجزین علیا
بخش مرکزی
خرقان
رزن