شهرستان رزن

شهرستان رزن
بخش سردرود
بغراطی 0
سردرودسفلی 0
سردرودعلیا 4
بخش قروه در جزین
درجزین سفلی 7
درجزین علیا 6
بخش مرکزی
خرقان 2
رزن 33