بخش سردرود

بخش سردرود
بغراطی 0
سردرودسفلی 0
سردرودعلیا 4