شهرستان روانسر

شهرستان روانسر

شهرستان روانسر
بخش شاهو
قوری قلعه
منصورآقایی
بخش مرکزی
بدر
حسن آباد
دولت آباد
زالو آب