شهرستان سرپل ذهاب

شهرستان سرپل ذهاب

شهرستان سرپل ذهاب
بخش قلعه شاهین
سراب قلعه شاهین 11
قلعه شاهین 22
بخش مرکزی
بشیو پاطاق 26
جیگران 4
حومه سرپل 224
دشت ذهاب 10
سرقلعه 1
پشت تنگ 7