بخش مرکزی

بخش مرکزی
بشیو پاطاق 26
جیگران 4
حومه سرپل 224
دشت ذهاب 10
سرقلعه 1
پشت تنگ 7