شهرستان ملایر

شهرستان ملایر
بخش جوکار
المهدی
ترک غربی
جوکار
بخش زند
کمازان علیا
کمازان وسطی
بخش سامن
آورزمان
حرم رود سفلی
سامن
سفیدکوه
بخش مرکزی
ترک شرقی
جوزان
موزاران