شهرستان ملایر

شهرستان ملایر
بخش جوکار
المهدی 4
ترک غربی 7
جوکار 35
بخش زند
کمازان علیا 29
کمازان وسطی 11
بخش سامن
آورزمان 4
حرم رود سفلی 10
سامن 32
سفیدکوه 64
بخش مرکزی
ترک شرقی 10
جوزان 3
موزاران 58