بخش زند

بخش زند
کمازان سفلی 5
کمازان علیا 29
کمازان وسطی 11