بخش سامن

بخش سامن
آورزمان 4
حرم رود سفلی 10
سامن 32
سفیدکوه 64