بخش مرکزی

بخش مرکزی
ترک شرقی 10
جوزان 3
موزاران 58