شهرستان نهاوند

شهرستان نهاوند
بخش خزل
خزل شرقی 36
سلگی 7
بخش زرین دشت
فضل 0
گرین 1
بخش مرکزی
شعبان 117
طریق الاسلام 16
گاماسیاب 8
بخش گیان
سراب 2
گیان 2