بخش مرکزی

بخش مرکزی
شعبان 117
طریق الاسلام 16
گاماسیاب 8