شهرستان همدان

شهرستان همدان

شهرستان همدان
بخش شراء
جیحون دشت 0
شوردشت 0
چاه دشت 3
بخش مرکزی
ابرو 3
الوند کوه غربی 12
الوندکوه شرقی 2
سنگستان 8
هگمتانه 948
گنبد 3