شهرستان پاوه

شهرستان پاوه
بخش باینگان
شیوه سر 4
ماکوان 7
بخش مرکزی
شمشیر 3
هولی 4
بخش نوسود
سیروان 10