شهرستان کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه
بخش بیلوار
رازآور 2
پشت دربند 1
بخش فیروزآباد
جلالوند 0
سرفیروزآباد 0
عثمانوند 0
بخش کوزران
سنجابی 0
هفت آشیان 0
بخش ماهیدشت
ماهیدشت 13
چقانرگس 3
بخش مرکزی
بالادربند 4
دورودفرامان 16
قره سو 6
میان دربند 3
کرمانشاه 1179