بخش مرکزی

بخش مرکزی
بالادربند 4
دورودفرامان 16
قره سو 6
میان دربند 3
کرمانشاه 1179