شهرستان گیلانغرب

شهرستان گیلانغرب

شهرستان گیلانغرب
بخش مرکزی
حومه 6
دیره 16
ویژنان 2
چله 15
بخش گوآور
حیدریه 1
گوآور 3