بخش مرکزی

بخش مرکزی
حومه 6
دیره 16
ویژنان 2
چله 15