میدان پانزده خرداد

میدان پانزده خرداد

Straßentyp
Bundesstraße
Beyond dummy