ນຳ້ລານ

ນຳ້ລານ in ເມືອງບຸນໃຕ້.

ນຳ້ລານ

waterway
river
Village
ນາແຕນ, ຈ່າຫລວງລີ, ຈາຄໍແດງ, ນາຫວາຍ, ທັບດອງ, ສາປາ