ນຳ້ເລັນ

ນຳ້ເລັນ in ເມືອງບຸນໃຕ້.

ນຳ້ເລັນ

waterway
river
Village
ຈ່າຫໍ່, ເພຍສຸກ, ລົງທາງ