ຫວຍ ຄອງ

ຫວຍ ຄອງ in ເມືອງບຸນໃຕ້.

ຫວຍ ຄອງ

waterway
stream