ນ້ຳອູ

ນ້ຳອູ in ເມືອງຜົ້ງສາລ.

ນ້ຳອູ

waterway
river
Village
ຫາດສາ, ອຸດົມ, ວັງໄຊ