လင်းခေးခရိုင်

လင်းခေးခရိုင်
လင်းခေးမြို့နယ် 3
မောက်မယ် 5
မိုးနဲ 3
မိုင်းပန်မြို့နယ် 2